استانداردها از مجموعه قوانين و معيارهايي بر اساس نتايج تجربي علوم و فنون به منظور ايجاد همگونه و يكپارچه سازي تدوين شده اند و با توجه به قانونمندي و پشتوانه تحـقيقاتي و تجربي قابـل اعتمادتـرين اسناد اطلاعاتي مي باشند .

استانداردهايي كـه در ايـن شركت مـورد استفاده قرار مي گيرند كاملا” متنوع بوده و طيف وسيعي را شامل مي گردد زيرا بـا تـوجـه بـه نـياز مشتريـان و سيستم مهندسي كه در تأسيسات مـربـوط بـه آنان وجـود دارد ممكن است از استانداردهاي متفاوتي استفاده شده باشد . از جمله استانداردهاي مورد استفاده در اين شركت مي توان به استانداردهاي ارائه شده توسط مراجع زير اشاره كرد :


مؤسسه نفت آمريكا (American Petroleum Institute – API)
مؤسسه ملي استاندارد آمريكا (American National Standards Institute – ANSI)
مؤسسه استاندارد آزمون و مواد آمريكا (American Society for Testing and Materials – ASTM)
انجمن جوشكاري آمريكا (American Welding Society – AWS)
جامعه مهندسين مكانيك آمريكا (American Society of Mechanical Engineers – ASME)
انجمن آهن و فولاد آمريكا (American Iron and SteeL Institute – AISI)
مؤسسه بين المللي استاندارد (International Organization for Standardization – ISO)
سازمان تدوين استاندارد اروپا (European Comitee for Standardization – EN)
مؤسسه ملي استاندارد آلمان (Deutscher Normenausschuss – DIN)
سازمان استاندارد انگلستان (British Standards Institution – BS)
مؤسسه استاندارد ژاپن (Japan Industrial Standard – JIS)
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (Institute of Standard and Industrial Research of Iran – ISIRI)
. . .

دسترسي به استانداردهاي فوق به اشكال گوناگون در اين شركت ميسر مي باشد ولي مهمترين آنها شامل API ، ASME و DIN به صورت كامل و بر روي CD موجود مي باشد .