شركت فنی مهندسی آريا فولاد قرن به منظور افزايش سطح كيفی خدمات خود و همچنين با هدف برداشتن يك گام بلند بسوی مطرح شدن در سطح كشور و فعاليت خارج استانی اقدامات اوليه جهت اخذ گواهينامه ايزو را به عمل آورده است. از اين رو شركت در جهت ارائه خدمات ، با كيفيت قابل قبول و با نرخ قابل رقابت با ساير رقبا و همچنين ارضای نيازمنديهای شركتهای متقاضی، تلاش می نمايد تا سطح كيفيت خدمات و رضايت مشتريان خود را بطور مستمر بهبود بخشد بطوری كه بتواند در بازارهای فعلی و آتی حضوری مستمر داشته باشد . در اين راستا شركت ، نظام مديريت كيفيت خود را بر اسـاس استاندارد ISO 9001-2008 ، ISO IEC 17020 ، HSE و ISO 14001:2004 شكل داده و در حال اجرا می باشد.

اهداف در نظر گرفته شده برای خط مشی اين شركت به شرح زير می باشد :

  • تأمين نياز مشتريان و ساير ذينفعان در چار چوب اجرای قوانين و مقررات ملی و استانداردهای مرتبط با فعاليتهای شركت و بهبود مستمر سطح رضايتمندی آنان.
  • بهبود سطح آگاهی ، دانش ، مهارت و توانايی كاركنان كه به عنوان منابع تفكر و عمل ، مهمترين عامل ارزشمند شركت محسوب شده و بايد اين نقش را ايفا نمايند.
  • کنترل و ارتقاء سطح ايمنی و بهداشت در سازمان.
  • انتقال مباحث ايمنی و فرهنگ سازی توليد کنندگان.
  • افزايش سهم بازار.
  • بهبود مستمر كليه فعاليتها و فرآيندهاي شركت.
  • ارتقاء شركت در سطح گروه اول شركتهای بازرسي مهندسی.

بديهی است كه دستيابی به اهداف فوق ، با تكيه بر نيروی انسانی متخصص و كار آمد، دانش فني به روز، بكارگيری تجهيزات پيشرفته، كار گروهی و مشاركت فعال كاركنان مبتنی بر استراتژی و برنامه‌ريزی هدفمند شركت حاصل می گردد.

مدیرعامل – مهدی رحیمی